ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ОТ „Ултима Хоумс“ ООД И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ „БОЯНА СЕНСЕС“ ООД

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБРАБОТВАНИ ОТ

„Ултима Хоумс“ ООД

“Ултима Хоумс“ ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и лицата, с които работи и контактува, и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“ и/или „Политиката“) има за цел да разясни какви лични данни събираме за Вас, как и защо ги обработваме и какви са Вашите права. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, вкл. но не само при съблюдаване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламентът“) и Закона за защита на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни, Регламента или друго относимо законодателство.Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да влезете в търговски, гражданско-правни или други отношения с нас, както и преди да ни предоставите каквито и да било лични данни за Вас. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Ако данните Ви са ни предоставени от трето лице, чийто служител или изпълнител сте, може да се обърнете и към Вашия работодател или възложител за информация.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на e-mail адрес: sales@ultimahomes.bg “Ултима Хоумс“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 206547551,, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.  “Ултима Хоумс“ ООД  е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас, на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София  ул. Княз Александър I № 4, ет. 4

e-mail: sales@ultimahomes.bg

“Ултима Хоумс“ ООД е инвеститор по проекти за изграждане на сгради и реализирането на самостоятелни обекти в тях чрез покупко-продажба на трети лица. “Ултима Хоумс“ ООД обработва лични данни във връзка с и доколкото е необходимо за реализиране на строителните си  и инвестиционни проекти, включително и продажбата на самостоятелнитя обекти в построените сгради.

II. Канали през които се събира информация и лични данни/Източник на личните данни.

2.1. Личните данни могат да бъдат предоставени директно от Вас доброволно, когато:

-    инициирате контакт с нас при изразено желание за влизане в някакви търговски или други гражданско-правни отношения в качеството Ви на физическо лице или когато действате от името и за сметка на юридически лица, клиенти или контрагенти на “Ултима Хоумс“ ООД , като например с цел подписване на договор или друго споразумение с “Ултима Хоумс“ ООД;

-    при отправяне на запитване във формата ни за запитвания/контакт на сайта: Ultimahomes.bg

2.2. В този случай обхватът на обработваните от нас данни се ограничава до информацията, която ни предоставяте и която ни е необходима, за да извършваме търговската си дейност законосъобразно.В случай, че сте служител на наш клиент или на наш доставчик/подизпълнител или друг контрагент, Вашите данни може да ни бъдат предоставени от Вашия работодател или от възложител на работодателя Ви.

2.3. Ние може да обработваме данни, събрани или генерирани от нас в процеса на извършване на търговската ни дейност:

-    Възможно е при посещаването на сайта ни да се събират и статистически данни като IP адрес; посетени страници; идентификатори, съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя на сайта (голяма част от които не се квалифицират като лични данни);

2.4. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Ние може да обработваме информация, която е налична в публични регистри (вкл. но не само Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, публична база данни и данни, оповестени в интернет и др.), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законови разпоредби, относно клиенти.

“Ултима Хоумс“ ООД има право и задължение да провери верността на личните данни, събрани по този начин, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, може да изискваме да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

III. Цели и правни основания за обработване на лични данни

3.1.Обработване на лични данни на правно основание сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас,

като например: споразумения за стоп капаро, предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, нотариални актове за покупко-продажба на недвижим имот и др.

“Ултима Хоумс“ ООД обработва данните Ви за следните цели: 

(i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас;

(ii) Преговори по сключване на договори, преддоговорни отношения;

(iii)  администриране на договори сключени с Вас, изпълнение на задължения, упражняване на права, защита при неизпълнение на задължения;

(iv) осъществяване на контакт с физическото лице чрез контактната форма, по e-mail или телефон по повод направено от него запитване;

3.2. На основание изпълнение на свои законови задължения, “Ултима Хоумс“ ООД обработва данните Ви за следните цели:

(iЗа изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; издаване на фактури; при извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; контрол по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ако е приложимо) и друго относимо законодателство.

(ii) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламента и др., изпълнение на задължението за отчетност и оказване на съдействие при проверка;

3.3. Обработване на основание защита на легитимните интереси на “Ултима Хоумс“ ООД.

(i) При администриране на договори между  “Ултима Хоумс“ ООД и контрагенти – юридически лица  – личните данни на това основание се обработват с цел изпълнение на сключени между “Ултима Хоумс“ ООД и трето юридическо лице договори, с което лице субектът на данни е в трудовоправни или гражданско-правни отношения. Те обхващат основно лични данни на законни представители и упълномощени представители на наши контрагентите, лица за контакт, лица оправомощени или задължени от контрагентите да изпълняват определени дейности по изпълнение на договорите. 

IV. Категории лични данни, които обработваме

Данни обработвани във връзка със сключване и изпълнение на договори, по които “Ултима Хоумс“ ООД е страна, независимо дали сключени лично с Вас или с дружество, за което работите или което представлявате:

(i) Информация за лична идентификация – имена, ЕГН, данни по лична карта – такива изискуеми от действащото законодателство при нотариално изповядване на сделки с недвижи имоти;

(ii) Данни за контакт – като пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера;

(iii) Финансова информация - банкова сметка, ако се извършва плащане от или към Вас; финансираща банка, кредитна история (доколкото в договорите относно продажбата на имоти ще бъде отбелязано дали закупувате имота с лични средства или с кредит);

(iv) Професионална информация – работодател, длъжност/позиция (когато личните Ви данни се обработват във връзка с договорни и търговско-правни отношения между “Ултима Хоумс“ ООД и Вашя работодател/възложител);

(v) Семейно положение – информация относно семейното положение може да бъде достъпвана и/или обработвана във връзка с изповядване на нотариалните сделки за покупко-продажба на недвижим имот, например когато имотът се купува от съпрузи.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

V. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

  1.  Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между “Ултима Хоумс“ ООД и Вас или “ “Ултима Хоумс“ ООД и контрагент юридическо лице - за срока на действие на договора и до изтичане на 5 години от първи януари на годината следваща годината на прекратяването/изпълнението му;
  2.  Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи  и за целите на осъществяване на данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции - 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл.12, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството).

Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок от посочените по-горе в случай на възникнал правен спор или административна проверка, до окончателното им решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение или приключване на проверката, както и в други случаи предвидени в закона (като например възникнало законово задължение за съхранение и обработване на личните данни за по-дълъг срок).

  1.  Лични данни на лицата, които са направили запитване използвайки контактната форма на Сайта ни или по телефон, чрез изпращане по регулярна или електронна поща или директно чрез среща с Нас, за следните срокове:
  • за лица, които не са станали Наши клиенти до два месеца от отправяне на запитването – личните данни се съхраняват за срок от три месеца след последния осъществен контакт с лицето, по отправеното от него запитване;
  • за лица, които са станали Наши клиенти – съгласно предвиденото в т. 1 по-горе.

VI. Къде съхръняваме Вашите данни?

Данните, които обработваме за Вас, се съхраняват в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство ("ЕИП").

На база на наличната информация към датата на приемане на актуалната политика за поверителност, ние (като Администратор на лични данни) не предаваме и не планираме да предаваме Ваши лични данни извън Европейския съюз.

Всяка промяна в информацията по-горе ще бъде отразявана чрез промяна на настоящата Пoлитика за поверителност.

VII. Категории трети лица, които може да получат достъп и да обработват личните Ви данни

Вашите лични данни, които се достъпват от трети лица, се обработват за постигане на описаните в тази Политика цели. Възможно е в процеса на администриране на отношенията с Вас или дружествата, за които работите или които представлявате да се наложи използване на трети лица, като например:

(i)         Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;

(ii)       Лица, които по възлагане на администратора поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни, както и такива предоставящи услуги по съхранение на данни на външен сървър (т.н. облачни услуги);

(iii)     Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас или представлявано от Вас лице; 

(iv)     Лица, на които “ Ултима Хоумс“ ООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към Вас или Вашия работодател.

(v)       Дружества/лица, които предоставят посреднически услуги по покупко-продажба на недвижими имоти (брокери, посредници агенти и др.)

(vi)     Лица извършващи консултантски и други услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, нотариуси, съдебни изпълнители др.;

(vii)    Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Моля, имайте предвид, че някои от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни, в качеството им на самостоятелни администратори. Като самостоятелни администратори те ще Ви предоставят отделно необходимата информация относно обработването на лични данни извършвано от тях.

 

VIII. Вашите Права във връзка с обработването на личните Ви данни

1. Общи права 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права:

 да поискате от нас копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни, както и да изискате информация, защо ги обработваме;

-   да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

-   при наличие на определени предпоставки, да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим (право на преносимост);

-   да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

-   да поискате от нас  да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване обработването на личните Ви данни (ако има такъв) ще е изричен и само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас, когато обработването се основава на дадено съгласие;

-   да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, когато обработването е основано на наш легитимен интерес. Ако възражението Ви е основателно, ние ще преустановим обработването на личните Ви данни;

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, имате право да подадете жалба  до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

3. Автоматизирано вземане на решения

Ние не изполваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което да поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен.

4. Може ли да откажете предоставянето на лични данни и какви са последиците от това?

Ние се нуждаем от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас, респ. с дружеството, за което работите или което представлявате.

5. Как да упражните Вашите права?

В случай, че имате каквито и да е въпроси или желаете да упражните Вашите права по отношение на обработване на личните Ви данни за някоя от целите или случаите на обработване изброени в настоящата Политика за поверителност, може да се свържете с нас на следните координати:

E-mail: sales@ultimahomes.bg

Адрес: град София, ул. Княз Александър I № 4, ет. 4,

Моля при отправяне на искането до нас да опишете точно Вашето искане, както и до кой случай на обработване на лични данни, описани в настоящата Политика за поверителност се отнася. Копие на постъпилото при нас искане и потвърждение за получаването му ще получите на посочения от Вас и-мейл за контакт (ако сте предоставили такъв).

Ние отговаряме на всички въпроси, сигнали и жалби на субекти на данни съгласно правилата на действащото законодателство. Моля да имате предвид, че преди да отговорим на Вашата жалба ние сме задължени да идентифицираме лицето подало жалбата, за да се уверим в неговите права да я отправи.

Ще Ви информираме за нашия отговор и за предприетите мерки без ненужно забавяне, но при всички случаи не по-късно от 30 дни от постъпване на жалбата.

IX. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

X. Политика за поверителност по „Бисквитките“ 

За да работи Сайта според заложената от екипа ни функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни.

Имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе и до нарушено функциониране на сайта.

XI. Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. В случай, че измененията на Политиката за поверителност са съществени ние може да предпочетем да изпратим лично съобщение по и-мейл до всеки един от Вас, с линк към новата/актуализирана политика, за да сме сигурни, че ще се запознаете с промените.

Настоящата политика е приета на и влиза в сила от 01.01.2022

Последна редакция: 01.09.2022

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБРАБОТВАНИ ОТ “БОЯНА СЕНСЕС” ООД


“БОЯНА СЕНСЕС“ ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и лицата, с които работи и контактува, и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. 

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“ и/или „Политиката“) има за цел да разясни какви лични данни събираме за Вас, как и защо ги обработваме и какви са Вашите права. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, вкл. но не само при съблюдаване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламентът“) и Закона за защита на личните данни. 

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни, Регламента или друго относимо законодателство. 

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да влезете в търговски, гражданско-правни или други отношения с нас, както и преди да ни предоставите каквито и да било лични данни за Вас. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Ако данните Ви са ни предоставени от трето лице, чийто служител или изпълнител сте, може да се обърнете и към Вашия работодател или възложител за информация. 

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на e-mail адрес: sales@ultimahomes.bg

I. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
“Бояна Сенсес“ ООД (или „ние”) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 206529254, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. “ Бояна Сенсес“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Можете да се свържете с нас, на който и да е от следните координати: 

Адрес на управление: гр. София 1124, район „Средец“, ул. „Княз Александър I-ви“ №4, ет.4, 

e-mail: sales@ultimahomes.bg 

“Бояна Сенсес“ ООД е инвеститор по проекти за изграждане на сгради и реализирането на самостоятелни обекти в тях чрез покупко-продажба на трети лица. “Бояна Сенсес“ ООД обработва лични данни във връзка с и доколкото е необходимо за реализиране на строителните си и инвестиционни проекти, включително и продажбата на самостоятелните обекти в построените сгради.

II. Канали през които се събира информация и лични данни/Източник на личните данни.
2.1. Личните данни могат да бъдат предоставени директно от Вас доброволно, когато:
- инициирате контакт с нас при изразено желание за влизане в някакви търговски или други гражданско-правни отношения в качеството Ви на физическо лице или когато действате от името и за сметка на юридически лица, клиенти или контрагенти на „Бояна
Сенсес“ ООД, като например с цел подписване на договор или друго споразумение с „Бояна Сенсес“ ООД;
- при отправяне на запитване във формата ни за запитвания/контакт на сайта

В този случай обхватът на обработваните от нас данни се ограничава до информацията, която ни предоставяте и която ни е необходима, за да извършваме търговската си дейност законосъобразно.

2.2. В случай, че сте служител на наш клиент или на наш доставчик/подизпълнител или друг контрагент, Вашите данни може да ни бъдат предоставени от Вашия работодател или от възложител на работодателя Ви.

2.3. Ние може да обработваме данни, събрани или генерирани от нас в процеса на извършване на търговската ни дейност:
- Възможно е при посещаването на сайта ни да се събират и статистически данни като IP адрес; посетени страници; идентификатори, съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя на сайта (голяма част от които не се квалифицират като лични данни);
2.4. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Ние може да обработваме информация, която е налична в публични регистри (вкл. но не само Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, публична база данни и данни, оповестени в интернет и др.), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законови разпоредби, относно клиенти.

“Бояна Сенсес“ ООД има право и задължение да провери верността на личните данни, събрани по този начин, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, може да изискваме да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.


III. Цели и правни основания за обработване на лични данни
3.1. Обработване на лични данни на правно основание сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас,

като например: споразумения за стоп капаро, предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, нотариални актове за покупко-продажба на недвижим имот и др. 

“Бояна Сенсес“ ООД обработва данните Ви за следните цели: 
(i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с
нас;
(ii) Преговори по сключване на договори, преддоговорни отношения;
(iii)  администриране на договори сключени с Вас, изпълнение на задължения, упражняване на
права, защита при неизпълнение на задължения;
(iv) осъществяване на контакт с физическото лице чрез контактната форма, по e-mail или телефон
по повод направено от него запитване;
3.2. На основание изпълнение на свои законови задължения, “Бояна Сенсес“ ООД обработва данните Ви за следните цели:

(i) За изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; издаване на фактури; при извършване на данъчно–осигурителен контрол от съответните компетентни органи; контрол по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ако е приложимо) и друго относимо законодателство.

(ii) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със
задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на
личните данни, Регламента и др., изпълнение на задължението за отчетност и оказване на
съдействие при проверка;

3.3 Обработване на основание защита на легитимните интереси на “Бояна Сенсес“ ООД.
(i) При администриране на договори между “Бояна Сенсес“ ООД и контрагенти – юридически лица–личните данни на това основание се обработват с цел изпълнение на сключени между “БоянаСенсес“ ООД и трето юридическо лице договори, с което лице субектът на данни е в трудовоправни или гражданско-правни отношения. Те обхващат основно лични данни на законни представители и упълномощени представители на наши контрагентите, лица за контакт, лица оправомощени или задължени от контрагентите да изпълняват определени дейности по изпълнение на договорите.

IV. Категории лични данни, които обработваме

Данни обработвани във връзка със сключване и изпълнение на договори, по които “Бояна Сенсес“ ООД е страна, независимо дали сключени лично с Вас или с дружество, за което работите или което представлявате:
(i) Информация за лична идентификация – имена, ЕГН, данни по лична карта – такива изискуеми от действащото законодателство при нотариално изповядване на сделки с недвижи имоти;
(ii) Данни за контакт – като пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера;
(iii) Финансова информация - банкова сметка, ако се извършва плащане от или към Вас; финансираща банка, кредитна история (доколкото в договорите относно продажбата на имоти ще бъде отбелязано дали закупувате имота с лични средства или с кредит);
(iv) Професионална информация – работодател, длъжност/позиция (когато личните Ви данни се обработват във връзка с договорни и търговско-правни отношения между Бояна Сенсес“ ООД и Вашия работодател/възложител);
(v) Семейно положение – информация относно семейното положение може да бъде достъпвана и/или обработвана във връзка с изповядване на нотариалните сделки за покупко-продажба на недвижим имот, например когато имотът се купува от съпрузи.
Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

V. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между “Бояна Сенсес“ ООД и Вас или “ Бояна Сенсес“ ООД и контрагент юридическо лице - за срока на действие на договора и до изтичане на 5 години от първи януари на годината следваща годината на прекратяването/изпълнението му;
2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи  и за целите на осъществяване на данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции - 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл.12, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството).

Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок от посочените по-горе в случай на възникнал правен спор или административна проверка, до окончателното им решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение или приключване на проверката, както и в други случаи предвидени в закона (като например възникнало законово задължение за съхранение и обработване на личните данни за по-дълъг срок).
3. Лични данни на лицата, които са направили запитване използвайки контактната форма на Сайта ни или по телефон, чрез изпращане по регулярна или електронна поща или директно чрез среща с Нас, за следните срокове:

- за лица, които не са станали Наши клиенти до два месеца от отправяне на запитването – личните данни се съхраняват за срок от три месеца след последния осъществен контакт с лицето, по отправеното от него запитване;

- за лица, които са станали Наши клиенти – съгласно предвиденото в т. 1 по-горе.

VI. Къде съхръняваме Вашите данни?

Данните, които обработваме за Вас, се съхраняват в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство ("ЕИП").

На база на наличната информация към датата на приемане на актуалната политика за поверителност, ние (като Администратор на лични данни) не предаваме и не планираме да предаваме Ваши лични данни извън Европейския съюз.

Всяка промяна в информацията по-горе ще бъде отразявана чрез промяна на настоящата Пoлитика за поверителност.

VII. Категории трети лица, които може да получат достъп и да обработват личните Ви данни

Вашите лични данни, които се достъпват от трети лица, се обработват за постигане на описаните в тази Политика цели. Възможно е в процеса на администриране на отношенията с Вас или дружествата, за които работите или които представлявате да се наложи използване на трети лица, като например:
(i) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;
(ii) Лица, които по възлагане на администратора поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни, както и такива предоставящи услуги по съхранение на данни на външен сървър (т.н. облачни услуги);
(iii) Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас или представлявано от Вас лице; 
(iv) Лица, на които “Бояна Сенсес“ ООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към Вас или Вашия работодател.
(v) Лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с “Бояна Сенсес“ ООД обработват личните Ви данни от името на “Бояна Сенсес“ ООД.
(vi) Дружества/лица, които предоставят посреднически услуги по покупко-продажба на недвижими имоти (брокери, посредници агенти и др.)
(vii) Лица извършващи консултантски и други услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, нотариуси, съдебни изпълнители др.;
(viii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
Моля, имайте предвид, че някои от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни, в качеството им на самостоятелни администратори. Като самостоятелни администратори те ще Ви предоставят отделно необходимата информация относно обработването на лични данни извършвано от тях.

VIII. Вашите Права във връзка с обработването на личните Ви данни

1.Общи права

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните
права:
- да поискате от нас копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни, както и да изискате информация, защо ги обработваме;
- да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
- при наличие на определени предпоставки, да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим (право на преносимост);
- да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
- да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване обработването на личните Ви данни (ако има такъв) ще е изричен и само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
- да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас, когато обработването се основава на дадено съгласие;
- да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, когато обработването е основано на наш легитимен интерес. Ако възражението Ви е основателно, ние ще преустановим обработването на личните Ви данни;

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, имате право да подадете жалба до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

3. Автоматизирано вземане на решения

Ние не изполваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което да поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен.

4. Може ли да откажете предоставянето на лични данни и какви са последиците от това?

Ние се нуждаем от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния, пълномощник, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас, респ. с дружеството, за което работите или което представлявате.

5. Как да упражните Вашите права?

В случай, че имате каквито и да е въпроси или желаете да упражните Вашите права по отношение на обработване на личните Ви данни за някоя от целите или случаите на обработване изброени в настоящата Политика за поверителност, може да се свържете с нас на следните координати:

E-mail: sales@ultimahomes.bg

Адрес: гр. София 1124, район „Средец“, ул. „Княз Александър I-ви“ №4, ет.4,

Моля при отправяне на искането до нас да опишете точно Вашето искане, както и до кой случай на обработване на лични данни, описани в настоящата Политика за поверителност се отнася. Копие на постъпилото при нас искане и потвърждение за получаването му ще получите на посочения от Вас и-мейл за контакт (ако сте предоставили такъв).

Ние отговаряме на всички въпроси, сигнали и жалби на субекти на данни съгласно правилата на действащото законодателство. Моля да имате предвид, че преди да отговорим на Вашата жалба ние сме задължени да идентифицираме лицето подало жалбата, за да се уверим в неговите права да я отправи.

Ще Ви информираме за нашия отговор и за предприетите мерки без ненужно забавяне, но при всички случаи не по-късно от 30 дни от постъпване на жалбата.

IX. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

X. Политика за поверителност по „Бисквитките“

За да работи Сайта според заложената от екипа ни функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние
използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни. Имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе и до нарушено функциониране на сайта.

XI. Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. В случай, че измененията на Политиката за поверителност са съществени ние може да предпочетем да изпратим лично съобщение по и-мейл до всеки един от Вас, с линк към новата/актуализирана политика, за да сме сигурни, че ще се запознаете с промените. 

Настоящата политика е приета на и влиза в сила от 1.6.2021г.

Последна редакция: 18.7.2023г.